Kunde: Energistyrelsen
Opgaveperiode: 2021-2022
Ansvarlig: Nicolaj Bøgh

Der findes omkring 300.000 gasfyr i Danmark, der fungerer som primær
opvarmningskilde i henholdsvis danske enfamiliehuse, rækkehuse og stuehuse til
landbrug. Det svarer til omkring 19 % af de danske husstande. Disse huse er
omdrejningspunktet for denne analyse, som kvalitativt, byggeteknisk og
databaseret, skal danne grundlag for en målrettet informationsindsats for
udfasningen er gasfyr i danske husstande.

Fordelingen af gasfyr blandt de tre husstandstyper viser, at 80 % af gasfyrene er
installeret i enfamiliehuse, 19 % i rækkehuse og omkring 1 % i stuehuse.
Fordelingen af gasfyr inden for de forskellige kommunegrupper viser, at den største
andel gasfyr findes i hovedstadskommunerne omkring København, hvor de udgør
47 % af varmekilderne og 31 % af det samlede antal gasfyr i Danmark.
Tæt efter følger
provinsbykommunerne, hvor 20 % af husstandene har et gasfyr, der samlet set
udgør 26 % af alle gasfyr.
I oplandskommunerne ses næsten den samme fordeling
med henholdsvis 21 % husstande med gasfyr og en samlet andel på 24 %. Modsat
har København og storbykommunerne, Odense, Aarhus og Aalborg kun omkring 1 %
af det samlede antal gasfyr. Gasfyr fylder således meget lidt i storbyerne og i de
tyndt befolkede områder.

Andelen af gasfyr, som findes indenfor et fjernvarmeområde, udgør samlet set
omkring 16 %, svarende til godt 50.000 gasfyr. De største andele findes i
hovedstads- og provinsbykommunerne med hhv. omkring 15.000 og 14.000 gasfyr
placeret indenfor et fjernvarmeområde. En direkte konvertering til fjernvarme er
således oplagt for denne gruppe.
Ses der nærmere på antallet af installerede varmepumper inden for
gasdistributionsområderne i Danmark, viser det sig, at kun 2 % af husstandene har
konverteret væk fra gassen og over til en varmepumpe. Det svarer til omkring 5.000
varmepumper på tværs af hele landet. Med 229 varmepumper er Holbæk Kommune
som eksempel den kommune, hvor der er installeret flest varmepumper inden for et
gasdistributionsområde. Med 8.640 gasfyr installeret, er Holbæk Kommune dog
samtidig den kommune med det største antal gasfyr i Danmark. Konverteringen til
varmepumper inden for et gasdistributionsområde kan betyde, at et
fjernvarmeselskabs projektforslag om etablering af fjernvarme kan blive
udfordret i forhold til at sikre en positiv samfundsøkonomi. På landsplan er 2 %
ikke meget og analysen viser, at det på nuværende tidspunkt ikke udgør et reelt
problem. Dog kan andelen af varmepumper lokalt blive en udfordring på sigt, hvis
der ikke er fokus på problemstillingen.

Læs hele rapporten her: Udfasning af gasfyr i danske husstande – Samlet rapport – Version 1 – Transition ApS