Kunde: Energispring, Københavns Kommune
Opgaveperiode: 2021
Ansvarlig: Malene Aaby

Hvordan kan et værktøj for benchmark på tværs af bygninger bidrage til at reducere elforbruget i bygninger i København? Dette har Transition hjulpet med at undersøge gennem udviklingen af en prototype for elbenchmark, der inddrog bygningsejerne gennem en Design Thinking-workshop.  

Energispring består af 43 partnere, der repræsenterer både bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer ledet af Københavns Kommune og HOFOR, som er gået sammen om at reducere energiforbruget i hovedstadens bygninger. I forlængelse af projektets udvikling af et værktøj for benchmark af varmeforbruget, har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat et projekt, der har til formål at finde ud af, om et benchmarkingsværktøj for el kan lede til elbesparelser. I den forbindelse har Transition fungeret som rådgiver for, hvordan et sådant værktøj kan bygges op og se ud.  

 

Benchmarkanalyser og konkrete anbefalinger 

Transition har udviklet en prototype for et værktøj til benchmarking af elforbrug, som gør det muligt at afdække energispild i bygninger og sammenligne elforbrug på tværs af bygningstyper med forskellige ejere. I alt deltog X bygningsejere med 8 pilotbygninger, der repræsenterede hhv. hoteller, kontorejendomme og etagejendomme. Det betyder, at værktøjet giver de nødvendige forudsætninger for at kunne igangsatte initiativer, der reducerer elforbruget.  

Prototypen er opbygget på baggrund af fire hovedelementer: 

  1. Spørgeskemaer til specifikke bygningsejere, for at få relevante supplerende oplysninger til brug for benchmarkanalyserne.   
  2. Indhentning, validering (herunder kvalitetssikring med ejendomsejeren), bearbejdning og analyse af eldata 
  3. Visualisering af analyseresultater 
  4. Anbefalinger til bygningsejerne

Ved hjælp af analyserne identificerede Transition de bygninger og bygningsejere med det højeste forbrug indenfor de forskellige benchmark. For at klæde disse bygningsejere på til at handle på det høje forbrug blev de ligeledes præsenteret for konkrete anbefalinger for dem.  

 

Design Thinking-workshop fik bygningsejerne med i udviklingen 

For at sikre den bedste udvikling og implementering af prototypen som benchmarkingsværktøj inddrog Transition bygningsejerne gennem en Design Thinking-workshop. På workshoppen blev deltagerne præsenteret for en række visualiseringer og analyser samt forskellige måder at sammenkoble disse med anbefalingerne. Formålet var at belyse potentielle udfordringer fra bygningsejernes forskellige synsvinkler og få et detaljeret syn på, hvordan værktøjet kan udvikles med de bedste forudsætninger for at understøtte energibesparelser. Hermed bidrog workshoppen i høj grad med at tilpasse prototypen bygningsejernes egne idéer og konkrete behov. 

 

Konkret køreplan for arbejdet med benchmarking 

På baggrund af den tilpassede prototype afrundede Transition projektet med at udarbejde en række forslag til det videre arbejde med både prototypen og værktøjet til benchmarking af elforbrug. Det involverede konkrete anbefalinger til processen med indsamling af data, visualisering af data, samarbejdet med brugerne samt skalering af prototypen til forskelligartede bygninger. Samlet har Transition udarbejdet en konkret køreplan for, hvordan benchmarkingsværktøjet kan anvendes til at reducere elforbrug og hermed opnå besparelser på både kWh, CO2-udledning og økonomi. 

 

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at udvikle et lignende værktøj eller anvende benchmark for el- og varmeforbruget fx i arbejdet med databaseret energiledelse, så tag fat i Nicolaj Bøgh.