Hos Transition hjælper vi med at sikre, at bæredygtighed tænkes ind i alle byggerier – både nybyggeri og renoveringer. Vores tilgang bygger på en lang række metoder, der både medregner CO2-udledning og totaløkonomi forbundet med byggeri og byggematerialer.

Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt?

Bygge- og anlægsbranchen står for 30% af Danmarks samlede CO2-udledning. En del af dette stammer fra driften af bygningen, men en stor andel er også knyttet til anlægsfasen og byggematerialerne. Derfor er det vigtigt med en tilgang, der inkluderer alle dele af byggeriet. Hertil kommer, at vores tilgang til det bæredygtige byggeri også ser ud over “her og nu” ved at medtage CO2-udledning og udgifter/indtægter fra hele byggeriets levetid. Et bæredygtigt byggeri er altså et byggeri, hvor forhold som CO2-udledning, totaløkonomi, indeklima og sociale aspekter medtages for at sikre, at de bedste beslutninger træffes nu til gavn for fremtidens bygningsbrugere og klimaet generelt.

Det kan vi hjælpe jer med:

  • DGNB  Vi kan hjælpe jer med alle dele af DGNB-arbejdet, det kan være enkelte elementer som LCA, LCC, dagslys, biofaktor og alle øvrige kriterier, men vi kan også hjælpe jer med hele certificeringsprocessen både ved at håndtere Auditor-rollen eller indgå som DGNB konsulent i arbejdet.
  • Indlejret CO2. Ved opførsel af bygninger forbruges der CO2 på produktion af byggematerialerne, hertil kommer eventuelle udskiftninger samt affaldshåndtering og potentielt deponi efter endt levetid af bygningen. Den samlede CO2-udledning fra materialer i byggeriets levetid, betragtes som bygningens indlejrede CO2. Vi kan hjælpe jer med at beregne bygningens indlejrede CO2 gennem en række anerkendte metoder fx LCA.
  • Anbefalinger af materialevalg. Valg af materialer har stor betydning for både renoveringsprojekters og nybyggeris miljøpåvirkning og totaløkonomi. Miljøpåvirkningerne fra materialer vurderes ved en livscyklusanalyse (LCA), hvor materialernes miljøpåvirkninger fra produktion til endt levetid medtages. Fra resultaterne lægges der især vægt på materialernes CO2-udledning, men det er også muligt at vurdere materialerne indenfor kategorierne ozonlagsnedbrydning, fotokemisk ozondannelse, forsuring, næringssaltbelastning, energiforbrug, vandforbrug m.fl. Totaløkonomien (LCC) fra materialerne, vurderes ud fra en beregning af dennes nutidsværdi. På baggrund af LCA, LCC samt indeklimavurderinger, gives der en anbefaling til valg af materialer.
  • Kortlægning af materialer. Ved kortlægning af et eksisterende byggeris indlejrede CO2, tydeliggøres byggeriets potentiale for genbrug og genanvendelse i fremtidige projekter. Begge dele øger byggeriets cirkularitet, men genbrug kræver langt færre ressourcer og materialernes værdi bibeholdes. Ved genanvendelse reduceres værdien og samtidig kræver det energi og ressourcer.
  • Bygningsscreeninger. En måde at skabe overblik over byggeriets tilgængelige materialetyper er gennem en bygningsscreening. Bygningen screenes ved fysisk at besigtige en bygning, hvor alle materialetyper og overfladearealer noteres og aggregeres.
  • Bygnings Informations Modellering (BIM). En anden måde at skabe overblik over de tilgængelige materialetyper er gennem en elektronisk model af bygningen. Ud fra en sådan model, er det muligt at trække informationer omkring materialetyper og mængder ud.

Krav

Foruden ovenstående kan vi hjælpe jer med at forstå og overholde nye krav til byggeriet. Allerede nu er det muligt at arbejde med fremtidige krav gennem den frivillige bæredygtighedsklasse, der gør det muligt at forberede, at det fra 2023 vil det være et krav til nybyggeri, at der gennemføres LCA-beregninger for totalprojektet og at byggeriet lever op til grænseværdier for CO2-beslastning pr. kvadratmeter i projektets levetid. Kravet til denne grænseværdi vil blive løbende skærpet i årene frem mod 2030, på linje med udviklingen i bygningsreglementet.

Certificeringer

Hvor den frivillige bæredygtighedsklasse ikke er en officiel certificering, er det muligt at arbejde med anerkendte bæredygtighedscertificeringer i byggeriet. Dette kan være DGNB, Svanemærke, BREEAM eller LEED, der arbejder ud fra en række krav indenfor forskellige bæredygtighedsparametre. Vi kan hjælpe jer med, hvilken certificering, der kan være relevant i jeres byggeri og sikre de nødvendige beregninger for at opnå den.

 

Vi har bl.a. arbejdet med bæredygtighed i byggeriet i følgende projekter: