Hos Transition hjælper vi med at sikre, at bæredygtighed tænkes ind i alle byggerier – både nybyggeri og renoveringer. Vores tilgang bygger på en lang række metoder, der både medregner CO2-udledning og totaløkonomi forbundet med byggeri og byggematerialer.

Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt?
Bygge- og anlægsbranchen står for 30% af Danmarks samlede CO2-udledning. En del af dette stammer fra driften af bygningen, men en stor andel er også knyttet til anlægsfasen og byggematerialerne. Derfor er det vigtigt med en tilgang, der inkluderer alle dele af byggeriet. Hertil kommer, at vores tilgang til det bæredygtige byggeri også ser ud over “her og nu” ved at medtage CO2-udledning og udgifter/indtægter fra hele byggeriets levetid. Et bæredygtigt byggeri er altså et byggeri, hvor forhold som CO2-udledning, totaløkonomi, indeklima og sociale aspekter medtages for at sikre, at de bedste beslutninger træffes nu til gavn for fremtidens bygningsbrugere og klimaet generelt.

Det kan vi hjælpe jer med:

 • DGNB  Vi kan hjælpe jer med alle dele af DGNB-arbejdet, det kan være enkelte elementer som LCA, LCC, dagslys, biofaktor og alle øvrige kriterier, men vi kan også hjælpe jer med hele certificeringsprocessen både ved at håndtere Auditor-rollen eller indgå som DGNB konsulent i arbejdet.
 • Indlejret CO2. Ved opførsel af bygninger forbruges der CO2 på produktion af byggematerialerne, hertil kommer eventuelle udskiftninger samt affaldshåndtering og potentielt deponi efter endt levetid af bygningen. Den samlede CO2-udledning fra materialer i byggeriets levetid, betragtes som bygningens indlejrede CO2. Vi kan hjælpe jer med at beregne bygningens indlejrede CO2 gennem en række anerkendte metoder fx LCA.
 • Anbefalinger af materialevalg. Valg af materialer har stor betydning for både renoveringsprojekters og nybyggeris miljøpåvirkning og totaløkonomi. Miljøpåvirkningerne fra materialer vurderes ved en livscyklusanalyse (LCA), hvor materialernes miljøpåvirkninger fra produktion til endt levetid medtages. Fra resultaterne lægges der især vægt på materialernes CO2-udledning, men det er også muligt at vurdere materialerne indenfor kategorierne ozonlagsnedbrydning, fotokemisk ozondannelse, forsuring, næringssaltbelastning, energiforbrug, vandforbrug m.fl. Totaløkonomien (LCC) fra materialerne, vurderes ud fra en beregning af dennes nutidsværdi. På baggrund af LCA, LCC samt indeklimavurderinger, gives der en anbefaling til valg af materialer.
 • Kortlægning af materialer. Ved kortlægning af et eksisterende byggeris indlejrede CO2, tydeliggøres byggeriets potentiale for genbrug og genanvendelse i fremtidige projekter. Begge dele øger byggeriets cirkularitet, men genbrug kræver langt færre ressourcer og materialernes værdi bibeholdes. Ved genanvendelse reduceres værdien og samtidig kræver det energi og ressourcer.
 • Bygningsscreeninger. En måde at skabe overblik over byggeriets tilgængelige materialetyper er gennem en bygningsscreening. Bygningen screenes ved fysisk at besigtige en bygning, hvor alle materialetyper og overfladearealer noteres og aggregeres.
 • Bygnings Informations Modellering (BIM). En anden måde at skabe overblik over de tilgængelige materialetyper er gennem en elektronisk model af bygningen. Ud fra en sådan model, er det muligt at trække informationer omkring materialetyper og mængder ud.

Certificeringer
Der findes forskellige certificeringer af bygninger. Dette kan være DGNB, Svanemærke, BREEAM eller LEED, der arbejder ud fra en række krav inden for forskellige bæredygtighedsparametre – det kan også være et ønske om en bygning eller byggeri, der opfylder EU-taksonomiens kriterier for, hvornår et projekt kan defineres som bæredygtigt. Vi kan hjælpe jer med, hvilken certificering, der kan være relevant i jeres byggeri og sikre de nødvendige beregninger for at opnå den.

DGNB-certificering
Udgangspunktet for DGNB certificeringsværktøjet er gældende europæiske standarder tilpasset den danske lovgivning og normer. En DGNB-certificering er skridtet over minimumskravene i det danske bygningsreglement og dermed et værktøj, der virkeliggør ambitiøse målsætninger. Hos Transition har vi erfaring med DGNB-certificering af forskellige typologier, nybyg som transformering.

Den overordnede proces er ens;

 1. SCREENING, MÅL & FOKUS
  Ved opstart gennemgår DGNB-konsulenter projektets foreliggende forudsætninger og potentialer. Resultatet er udarbejdelsen af en Bæredygtighedsplan med konkrete definerede krav. I denne proces afstemmes forventninger og ansvar for opfyldelse af de gode tiltag med bygherre og projektets resterende parter.
 2. ANSVAR & LEVERANCE
  DGNB-auditor afstemmer ansvarsområder for projektets parter og sammenholder DGNB milepæle med projektets hovedtidsplan. Her sikres det, at de rigtige beslutninger træffes rettidigt i processen.
 3. PROCES & FREMDRIFT
  Auditor og konsulent styrer processen gennem hele certificeringsforløbet, indsamler dokumentation, beskrivelser og evalueringer.

Forskelligartede projekter kræver forskelligartede fokusområder. Mellem nybyg og renovering/transformering er der stor forskel på at sikre de gode tiltag mod et mere bæredygtigt projekt.

Ved renovering og transformationer er der især fokus på kvaliteten af eksisterende forhold. Vi har DGNB-konsulenter med en bred faglig værktøjskasse, som især udnyttes når renoveringsprojekterne skal certificeres. Der er stort fokus på restlevetid på eksisterende konstruktioner, PCB og øvrige sundhedsskadelige stoffer samt minimering af nye tilførte stoffer. Derudover er der fokus på, hvordan der sikres en energieffektiv bygning ved optimal og evidensbaseret energirenovering fremfor nedrivning, samt attraktiv og fleksibel indretning, der sikrer god tilgængelighed og bedre indeklima.

Ved nybyggeri har vi stor fokus på en god dialog fra start. Ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprenører og alle projektets aktører skal i samarbejde nå projektets DGNB-mål. Transition har stort fokus på at involvere, ansvarsfordele og styre DGNB-processen, så alle aktører bidrager på det rigtige tidspunkt.

Vi har bl.a. arbejdet med bæredygtighed i byggeriet i følgende projekter: