Søg
Close this search box.

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtighed i byggeriet

Bygge- og anlægsbranchen står for 30% af Danmarks samlede CO2-udledning. En del af udledningen stammer fra driften af bygningen, imens en stor del også er knyttet til anlægsfasen samt byggematerialer. Derfor er det vigtigt at have en helhedstilgang, hvor man inkluderer alle dele af byggeriet, når man tænker en bæredygtighedsagenda ind i et byggeri.

Hvordan kan Transition hjælpe jer?

Hos Transition hjælper vi med at sikre, at bæredygtighed tænkes ind i alle byggerier – både nybyggeri og renoveringer. Vi arbejder med en lang række metoder, der både medregner CO2-udledning og totaløkonomi forbundet med byggeri og byggematerialer. Udover forhold som CO2-udledning og totaløkonomi, medtager vi indeklima og sociale aspekter for at sikre at der træffes beslutninger, som er til gavn for fremtidens bygningsbrugere og for klimaet generelt. 

Når der opføres bygninger, forbruges der CO2 på at producere byggematerialerne. Hertil kommer eventuelle udskiftninger samt affaldshåndtering og potentielt deponi efter endt levetid af bygningen. Den samlede CO2-udledning fra materialer i byggeriets levetid betragtes som bygningens indlejrede CO2. Vi kan hjælpe jer med at beregne CO2-aftrykket fra forskellige scenarier, fx en nedrivning, nybyggeri og renovering eller transformering, så der kan træffes et valg på et oplyst grundlag. Vi kan også kortlægge eksisterende bygninger og deres konstruktioner og materialer. Med denne kortlægning tydeliggøres byggeriets potentiale for genbrug og genanvendelse i fremtidige projekter. 

Valg af materialer har stor betydning for både renoveringsprojekters og nybyggeris miljøpåvirkning samt totaløkonomi. Miljøpåvirkningerne fra materialer vurderes ved en livscyklusanalyse (LCA), hvor materialernes miljøpåvirkninger fra produktion til endt levetid medtages. I resultaterne lægges der især vægt på materialernes CO2-udledning. Det er dog også muligt at vurdere materialerne indenfor kategorier såsom ozonlagsnedbrydning, fotokemisk ozondannelse, forsuring, næringssaltbelastning, energiforbrug, vandforbrug m.fl.  
 
Totaløkonomien (LCC) fra materialerne, vurderes ud fra en beregning af dennes nutidsværdi. På baggrund af LCA, LCC samt indeklimavurderinger, gives der en anbefaling til valg af materialer.  

En bygningsscreening benyttes til at skabe overblik over bygningens tilstand samt tilgængelige materialetyper. Her registreres alle konstruktioner og materialemængder til vurdering af CO2-potentiale og økonomisk potentiale. Dette kan både være med henblik på bevaring, men også i tilfælde af nedrivning eller transformering til vurdering af potentialet for genbrug af byggematerialer.  

En DGNB-certificering er niveauet over minimumskravene i det danske bygningsreglement og er dermed et værktøj, der virkeliggør ambitiøse målsætninger. Hos Transition har vi erfaring med DGNB-certificering af forskellige typologier, nybyg som transformering. Vi kan rådgive jer i alle dele af DGNB-arbejdet. Det kan være enkelte elementer som LCA, LCC, dagslys, biofaktor og alle øvrige kriterier. Vi kan desuden hjælpe med hele certificeringsprocessen både ved at håndtere Auditor-rollen eller ved at indgå som DGNB-konsulent i arbejdet. 

Den overordnede proces: 

  1. SCREENING, MÅL & FOKUS 
    Ved opstart gennemgår DGNB-konsulenter projektets foreliggende forudsætninger og potentialer. Resultatet er udarbejdelsen af en Bæredygtighedsplan med konkrete, definerede krav. I denne proces afstemmes forventninger og ansvar for opfyldelse af de gode tiltag med bygherre og projektets resterende parter.

  2. ANSVAR & LEVERANCE 
    DGNB-auditor afstemmer ansvarsområder for projektets parter og sammenholder DGNB milepæle med projektets hovedtidsplan. Her sikres det, at de rigtige beslutninger træffes rettidigt i processen.

  3. PROCES & FREMDRIFT 
    Auditor og konsulent styrer processen gennem hele certificeringsforløbet, indsamler dokumentation, beskrivelser og evalueringer. Ekstra ydelser 

Vi tilbyder en række ekstra ydelser i forbindelse med DGNB, herunder Totaløkonomi (LCC), Livscyklusvurdering (LCA), VOC- og aldehyd målinger, Radon målinger, Robusthedsanalyse, Termografering og diverse strategier og koncepter.

Udvalgte cases

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet

Kommunernes Landsforening får CO₂-renoveringsværktøj til lokale bygherrer

Bæredygtighed i byggeriet